slajd4

logon

Smaller Default Larger

1. Hala Sportowa jest administrowana przez Zespół Szkół Publicznych w Bruśniku.

2. Prawo do wynajmu hali sportowej mają osoby pełnoletnie w dniach wyznaczonych w harmonogramie Sali Sportowej po uprzednim złożeniu wniosku i zaakceptowaniu go przez dyrektora lub opiekuna obiektu.

3. Wnioski o wynajem Sali Sportowej można składać w godzinach pracy sekretariatu Zespołu Szkół Publicznych w Bruśniku tj. od 700-1100 lub bezpośrednio u opiekuna obiektu (sekretariat tel: 14 6546060, opiekun sali tel: 512 698 493).

4. Osoby przebywające na terenie Sali Sportowej zobowiązane są do zapoznania się z niniejszymi warunkami wynajmu obiektu i stosowania się do zasad.

5. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub są pod wpływem działania środków odurzających.

6. Obowiązkiem osób korzystających z Sali Sportowej jest:

- pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,

- posiadanie właściwego obuwia sportowego - czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania Sali Sportowej zabrudzeń, rys (o jasnej podeszwie),

- utrzymanie czystości i porządku na terenie Sali Sportowej, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych,

- podporządkowanie się poleceniom osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.

4. Przebywającym na terenie Sali Sportowej nie wolno:

- palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających,

- wnosić i używać sprzętu nie będącego sprzętem sportowym

- wprowadzać zwierząt,

- wnosić jedzenia i picia,

- korzystać z wyposażenia sali w sposób zagrażający bezpieczeństwu.

5. Korzystający z Sali Sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za sprzęt wyposażenie na czas przejęcia obiektu .

6. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszych warunków wynajmu Sali Sportowej będą usuwane z obiektu.

7. Za korzystanie z Sali Sportowej pobierane są opłaty w wysokości 25 zł /za 1 godzinę.

8. Opiekun Sali Sportowej nie odpowiada za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem obowiązujących zasad oraz nie odpowiada za pozostawione przedmioty.

Z zakładki Hala sportowa można wydrukować i uzupełnić wniosek o wynajem pomieszczeń Sali Sportowej w Bruśniku, oraz sprawdzić grafik otwarcia hali.